İhale İlanı

7/29/2020 İHALELER

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA ARACI SATIN ALINACAKTIR

ARZULARKABAKÖY BELEDİYESİ

 

13+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA ARACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                 : 2020/347389

1-İdarenin

a)   Adresi                                                                          : Osmangazi     Mah.     Şehit     Abdulvahid     Tanış     Cad.     No:2     29150 Arzularkabaköy GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE

 1. Telefon ve faks numarası : 4562522241 - 4562522242
 1. Elektronik Posta Adresi : info@arzularkabakoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 

 • İhale konusu malın
  1. Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET 13+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP

TOPLAMA ARACI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : Arzularkabaköy Belediyesi'ne ait Araç Parkı

c)   Teslim tarihi                                                               : SÖZLEŞME     İMZALANDIKTAN      SONRA     60     TAKVİM     GÜNÜ İÇERİSİNDE ARACIN TESLİMATI YAPILACAKTIR

 

 • İhalenin
 1. a) Yapılacağı yer : ARZULARKABAKÖY BELEDİYE HİZMET BİNASI
 2. b) Tarihi ve saati : 08.2020 - 14:00

 

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.   Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.   Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi:
 • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARZULARKABAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

14.   Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.